Каниско Технолоджи Блог

Геопространствено решение за управление на ВиК мрежите и съоръженията

ЦЕЛ

 • Укрепване на капацитета в сферата на административните и публични услуги;
 • Развитие на човешките ресурси посредством насърчаване на образованието и обучението;
 • Поддържане на наличните данни и информация, както и издаването на съответните документи свързани с водоснабдяване и канализация, управление на активите;
 • Информационни услуги, планиране и управление на ВиК мрежите и съоръженията.

Обхват на данните

Тематичен обхват

Информационната система поддържа данни за обекти от водопроводните и канализационните мрежи в населени и извън населени места, схеми за водоснабдяване, цифров модел на релефа с необходимата точност и ситуацията в населени и извън населени места, която може да се опреснява. 

 

Териториален обхват 

Териториалният обхват на информационната система съвпада с района на управление на предприятието “ВиК”. Това е територията в регулационни граници на всички населени места в този район, както и буферна зона около водопроводите и другите съоръжения на ВиК извън населените места, които се стопанисват от предприятието. 

 

Функционален обхват

Системата изпълнява следните обобщени функции:

 • въвеждане на данни за графичното положение и характеристиките  на обектите от ВиК мрежите и съпътстващите ги съоръжения;  
 • поддържане на данните – редактиране на графични и атрибутни данни за всеки от обектите или  за групи обекти;
 • изваждане на справки за характеристиките на даден обект или група обекти;
 • изваждане на графични и комбинирани документи като например “разрешение за включване във ВиК мрежата”;
 • тематично визуализиране на обектите с различни точкови и линейни условни знаци;
 • надписване на характеристиките на обектите;
 • извършване на анализи и показване на резултатите чрез EXCEL, WORD и ДОКЛАДИ(REPORTS);
 • проектиране на трасето на нови участъци от ВиК мрежите;
 • Потребителски групи – администратор, редактор, наблюдател и създаване на произволни.

 

Организационен обхват

Пряко отношение към внедряването и работата на системата ще имат Управителят на ВиК дружеството, главният инженер по техническите въпроси, главният инженер по експлоатацията, отдели “Водоснабдяване”, “Канализация”, “Енергомеханичен”, “Технология, организация и развитие”, “Оперативно управление”, главният специалист по кадастъра. В бъдещото развитие отделни модули ще се инсталират и в техническите райони.

Модел на данните

 1. Модел на данните за водопроводната мрежа (Виж .PDF) 
 2. Модел на данните за канализационната мрежа (Виж .PDF)

Освен основните класове обекти за водопроводната и канализационна мрежа  съдържа следните групи:

 1. Група управление на собственоста (Виж .PDF)
 2. Административна група (Виж .PDF)
 3. Група събития и маркери (Виж .PDF)
 4. Група защита (Виж .PDF)
 5. Група съоръжения (Виж .PDF)
 6. Построения

Функциите за конструиране и изчисление (COGO) се използват в инфраструктурните модели. Конструктивните функции имат пряк достъп до модела на корпоративната индустрия. Съществуващите координати се извличат и резултатите се съхраняват директно в базата данни. По желание можете да генерирате подробни отчети за етапите на конструиране.

 1. Помощен модел (Виж .PDF)
 2. Хидравлична група (Виж .PDF)
 3. Група инспектиране (Виж .PDF)
 4. Дренажи

Отводнителна зона е район, от който водата се влива на определено място, като например канализационна тръба, река, езеро, море, океан и др..

 

Топология

Топологиите моделират обекти и явления в реалния свят. Обикновено потребителят на ГИС се нуждае от информация за връзките между обекти и топологичните им характеристики и проследяване на обекти в мрежата. Логическата топология е подходяща, когато обектите в реалния свят са свързани помежду си в мрежи.

Водопровод

Моделът с данни за водопроводния модул съдържа следните две топологии:

 • Топология на водопроводната мрежа – построена е от класа възли WA_POINT и линейния клас WA_LINE. Класът възли може да бъде свързан със сайт (FID_SITE).
 • Топология на обекти за контрол – построена е от класа възли WA_C_POINT и линейния клас WA_C_LINE. . Класът възли може да бъде свързан със сайт и с контролен шкаф (FID_SITE, FID_CONTROL_CABINET).

Канализация

Моделът за данни за канализационния модул съдържа топологията на канализационната мрежата, която е изградена от клас точки (WW_POINT) и класа на секциите (WW_LINE).

Топологията позволява по-бързо и лесно да се въвеждат, редактират, да се правят анализи и отчети.

Въвеждане и редактиране

 1. Директно въвеждане

Създадени са автоматизирани работни процеси, чрез които се въвеждат обекти. При използването на работните процеси се постига, свързване на обекти които си взаимодействат(например: шахта и капак на шахтата), интрполиране на данни, проверка на данните и даване възможност за корегиране и др.:

 1. Създаване на точка от мрежата;
 2. Създаване на линейни обекти от мрежата;
 3. Създаване на линейни обекти с точки за монтаж;
 4. Създаване на връзка с потребител;
 5. Създаване на защита;
 6. Създаване на административна информация;
 7. Създаване на шахта;
 8. Създаване на секция;
 9. Създаване на зони за отводняване;
 10. Създаване на пожарен кран;

Пример за въвеждане на секция в канализацията по т. (з): 

Ще се изгражда търговски център и трябва да се поемат отпадъчните води и да се отведат към системата за събиране и пречистване в района. За целта ще трябва да се 

Добавят 150m 150 мм бетонна тръба, която ще се свърже с шахта Aa39. Ще използват съществуващи референтни записи, за да ускорите работата.

Извършват се следните операции:

 • Намиране района където ще се строй нов Търговския център и директно въвеждане от EXCEL на измерените GPS XY координати за 5 нови шахти и нова дренажна зона -> пусни видео
 1. От други формати (от ZEM и CAD формат)- ->пусни видео;
 2. Директно вход и изход от EXCEL

Анализи

Създадени са анализи, които идват със софтуера. Те са:

 

По желание на клиента могат да се направят допълнително.

 

Функции за обектите на канализацията

 • Интерполиране на кота дъно на секция: ->пусни видео
 • Създаване на поддръжка;
 • Създаване точки на свързване за всички наблюдения;
 • Създаване или актуализиране геометрията на наблюдение;
 • Създаване на схеми:  ->пусни видео;

Отчети

Работните процеси (WORKFLOW) се използват за генериране на предварително дефинирани или дефинирани от потребителя отчети. Дизайнерите могат бързо и лесно да генерират отчети от списък с предварително зададени шаблони за отчети. ->пусни видео;

Тези отчети включват:

Канализация

 • Описание на данните на модела – показва пълен списък с всички теми и класове обекти в базата данни за канализация. Той също така показва броя на функциите за всеки клас функции и начина, по който те са свързани с други таблици (мета-таблицата TB_RELATIONS). –> Изтегли ;
 • Статистика за дата на създаване – показва датите на създаване и дължините на секциите. –> Изтегли ;
 • Статистика за грешки – показва грешки в мрежата. –> Изтегли ;
 • Статистически данни за мрежата – показва информация за линии и точки, други класове обекти, както и количеството им. –> Изтегли ;
 • Статистика за шахти – показва информация за шахтите. –> Изтегли ;
 • Секция – показва секция от канализационната мрежа. –> Изтегли ;
 • Статистика за секции – статистика за секции. –> Изтегли ;
 • Инспекция на секциите от канализационната мрежа 

Водопровод

 • Описание на данните на модела – показва пълен списък с всички теми и класове обекти в базата данни за водопровода. Той също така показва броя на функциите за всеки клас функции и начина, по който те са свързани с други таблици (мета-таблицата TB_RELATIONS).
 • Статистика на хидранти – показва информация за хидрантите.
 • Статистика за водопроводната мрежа – показва информация за точкови обекти и тръби, и други класове обекти, както и количество.

 

Услуги и информационно-кадастрални дейности

Със създаването на ГИС ще се автоматизира информационно-кадастралната дейност, като по-важните задачи за решаване са следните:

 • управление на активите; 
 • планиране, управление и следене на краткосрочни и дългосрочни дейности;
 • поддържане на точни и актуални данни за пространственото положение и характеристиките на обектите от ВиК мрежите;
 • осигуряване възможност за автоматизирано проектиране на трасетата и параметрите на нови обекти в мрежите;
 • улесняване обслужването на клиентите чрез автоматизирана обработка на визи и издаване на разрешения за свързване към системата на ВиК;
 • подпомагане на планирането и управлението чрез анализи при включване на нови участъци – акумулиране на консумацията, ресурс на водоизточниците и др.;
 • подпомагане на диспечеризирането на водоснабдяването и канализацията в населените места, както и на регионалното диспечеризиране чрез извършване на автоматизирани анализи в мрежите на ВиК, свързани с изчисляване на консумация, налягане, загуби, пропусквателна способност, разпространение на замърсяването, ограничаване на потреблението и др.;
 • подпомагане на фукциите по стопанисване и поддържане на съоръженията чрез генериране на справки за техните характеристики, графични документи като планове, скици, трасировъчни схеми и др.;
 • сключване на предварителни и присъединителни договори;
 • управление на инвестиционни проекти и програми;
 • и много други.

 

Storm and Sanitary Analysis

Този софтуер може да се използва за  проектиране и анализ на:

 • системи за отводняване на магистрали (канавки и входове за отводняване)
 • канализационни мрежи и свързани помежду си езера за задържане
 • канализационни мрежи и свързани помежду си езера за събиране
 • подразделящи дренажни системи
 • оразмеряване и проектиране на езера за задържане и изходни съоръжения
 • мостове и водостоци, включително заливане на пътя
 • изследвания на качеството на водите
 • санитарни канализации, лифтове, CSO и SSO

 

Типичните приложения включват:

 • Проектиране и оразмеряване на компонентите на дренажната система за контрол на наводненията
 • Проектиране и оразмеряване на местата за задържане и контрол на наводненията, опазване на качеството на водите 
 • Заливно картографиране на естествени канали
 • Проектиране на стратегии за контрол и минимизиране на комбинираните преливни канали (CSO)
 • Оценка на въздействието на притока и инфилтрацията върху преливниците на санитарни канализации (СОП)
 • Генериране на натоварвания на замърсители, които не са от точкови източници и изследване на разпределението на товара на отпадъци
 • Оценка на ефективността на ВМП за намаляване на натоварването на замърсители във влажни условия

 

Уеб-базирана платформа 

MapGuide Open Source е уеб базирана платформа, която позволява на потребителите да разработват и внедряват приложения за уеб картографиране и геопространствени уеб услуги.

Да позволява на потребителите:

 • директен достъп до БД;
 • работа в интернет и локална мрежа;
 • използване на условни знаци и типове линии по БДС;
 • поддържа най-популярните геопространствени файлови формати, бази данни и стандарти;
 • бърза, мащабируема платформа;
 • поддържат богат достъп до пространствени данни, както вектор, така и растер;
 • предоставят пълен набор от пространствени анализи;
 • създават визуално ясни, реални и коректни картографски карти;
 • осигуряват възможно най-висока степен на интерактивност;

 

пусни видео;

3D Модели и анализи

Autodesk® InfraWorks® е платформа за планиране и проектиране, която позволява на инженерите бързо и лесно да реализират предварителното намерение за дизайн в контекста на реалния свят, увеличавайки вземането на решения от екипа. Той използва автоматизирани, богати възможности за изграждане на 3D модели с уеб базирана технология и вертикално специализирана функционалност, за да осигури  на инфраструктурните инженери най-завладяващия kонцептуален дизайн на модела.


InfraWorks помага на организациите:

 • Предоставяне на възможност на заинтересованите страни да се уверят в цялостния потенциал на проекта.
 • Спестяване на време и пари чрез автоматизирана интеграция на данни от множество източници.

Потребителите се наслаждават на InfraWorks, защото могат:

 • Възможно и лесно да представят предварителното намерение за дизайн в контекста на реалния свят.
 • Безпроблемно да комуникират и сътрудничат с вътрешни и външни
  заинтересовани страни през целия жизнен цикъл на проекта.
 • Да използват ефективно достъпа и да интегрират данните от множество 

източници в много точен модел.

 

InfraWorks включва инструменти за концептуално и дренажно проектиране.