Image

BIM решение за проектиране и рехабилитация на железопътна инфраструктура

 
Image

BIM решение за проектиране на железопътна инфраструктура

Решение за проектиране и анализ на железопътна инфраструктура. Ferrovia е пригодена за бърза и безпроблемна интеграция с BIM работните процеси!

Ferrovia 2017 е професионален, BIM съвместим, 3D софтуер за проектиране и рехабилитация на ЖП линии. Поддържа набор от стандарти за проектиране и инструменти за създаване на оси, надлъжни профили и детайлни напречни сечения. Включва инструментариум за изчисление на надвишението в криви, проектиране на стрелки и връзки, 3D моделиране и документация. Функционалността на Ferrovia за оптимизиране на оста и нивелетата по съществуващи данни предлага на потребителя инструменти за задълбочени анализи на трасета при рехабилитация и реконструкция на ЖП линии. Гъвкавия и динамичен модел на Ferrovia поддържа BIM работни процеси.

Създаване на модели с 3D солиди на ЖП трасето, добавяне на разширени данни и трансфер на модела в Civil 3D, Autodesk Infraworks или Autodesk Navisworks. Модела на Ferrovia е готов за интеграция със стандарта за пренос на данни – IFC.

Области на ползване

 1. Проектиране на ЖП линии;
 2. Високоскоростни ЖП линии;
 3. Трамвайни линии;
 4. ЖП линии за индустриални цели;
 5. Подземни ЖП линии;
 6. Метро;
 7. Корекции по ЖП линии;
 8. Рехабилитация на ЖП трасета;
Основни функции

Цифров модел на терена

Инструментът Surface creation tool, който е включен в софтуера от CGS plus се използва за създаване на детайлен Цифров модел на терена (DTM), базиран на измерени точки или други входни данни: данни от тотални станции, точки, линии на прекъсване, блокове и др. Тази функционалност ви дава възможност да използвате Ferrovia върху чист AutoCAD или BricsCAD.
Вертикална планировка
Чрез създаване на сложни откоси с множество критерии в насип и изкоп, потребителя може да покрие различни проектни сценарии и геометрични изисквания на различните видове ЖП трасета, от обикновени еднопътни до комплексни дву и трипътни ЖП линии. Освен това, създаването на язовири, паркинги, платформи, пътища, релсови пътища, водни канали и други обекти е по-бързо и лесно с функционалността на CGS plus за вертикално планиране.
Инструменти за проектиране на ЖП геометрия
Ferrovia предлага широк набор от инструменти за проектиране и редакция на железопътни оси, надлъжни и напречни профили. Те включват проектиране на хоризонтални и вертикални криви, проектиране на ос по помощни, проектиране на ос, чрез последователно създаване на хоризонтални елементи, проектиране на успоредна ос, конвертиране на полилиния в ос и в случаите на рехабилитация – оптимизиране на ос по заснети от геодезия точки. Различните инструменти за надписване, създаване на справки за оста и експортирането ѝ, предоставят гъвкавостта, която е необходима при проектирането на различни видове железопътна инфраструктура.
Преходни криви
Ferrovia поддържа набор от линейни и нелинейни преходни криви: Клотоиди и няколко варианта на Кубична парабола, включително: кубична парабола, модифицирана кубична парабола, Чешка парабола и Румънска парабола - Imbonatatita. Поддържаните нелинейни параболи включват синусоидна, косинусоида, Bloss и S-образна парабола. Преходните криви се прилагат плавно в регионите на надвишенията в крива.
Стрелки
В проектирането на стрелки, може да се възползвате от автоматичното позициониране, редакция на параметрите и автоматизираното актуализиране при промяна на оста. Включени са няколко типа стрелки: стрелки в права, стрелки в крива, симетрични стрелки и пресичания. Наред с предефинираните геометрии, каталога на стрелките предлага на потребителя възможността да редактира или добавя нови. Справка за стрелките предоставя на потребителя детайлен доклад за използваните в чертежа елементи и техните параметри, както в чертежа, така и във външен файл.
ЖП Връзки
Създаване на железопътни връзки интерактивно между успоредни или не-успоредни жп оси, в прав участък или в крива, с опция за преглед на геометрията. Предимството да се използват същите или различни видове стрелки за връзките, дава на потребителя широк диапазон от геометрии, за създаване на връзки в участъци с ограничения в геометрията и ограничени проектни възможности. Детайлно проектиране и редакция на връзките във вертикално отношение добавя допълнителни възможности към потребителя, за по-прецизно и все пак комфортно проектиране на ЖП връзки с Ferrovia.
3D Повърхнини и 3D Solid Модели
3D модели на железопътното тяло могат да бъдат създадени като 3D повърхнини или като 3D солиди. 3D повърхнини могат да бъдат генерирани директно от 3D геометрията в напречните профили и модела на терена или могат да бъдат построени с функциите за създаване на откоси и вертикална планировка. 3D модела от солиди се базира на площите на материалите от напречните профили, където за тези материали могат да се дефинират разширени данни. С 3D солиди могат да бъдат показани също така тунели, мостове и други жп съоръжения. Твърдотелните обекти могат да бъдат подравнени с дъгите и преходните криви. Всички модели от солиди, включително разширените данни, могат да бъдат прочетени в Autodesk Infraworks, Navisworks и след това използвани в различни BIM базирани работни процеси.
3D Проектиране и редакция на Напречни профили
Ferrovia позволява създаването и редактирането на напречни профили в детайли, без почти никакви лимитации откъм геометрия на финалния продукт. Добавянето на няколко железопътни линии към един напречен профил, дава на потребителя контрол над геометрията между отделните ЖП линии, между ЖП линия и автомобилен път или други инфраструктурни обекти и позволява да се дефинират регионите с висока точност и детайлност.
Количествени сметки (QTO)
Ferrovia изчислява количествата на материалите и притежава инструмент за експорт на данни за количествата с предефинирани (Bill of Materials) опции. Дава на потребителя възможността да обвърже материалите дефинирани в чертежа с материалите в базата данни на софтуера за остойностяване, който ползва. Поддържа дигитален трансфер на данни и преизчисление при възникване на промяна в проекта.
Проектиране на Автомобилни пътища
Инструменти за проектиране на пътища са включени в пакета Ferrovia Ultimate 4D, за да предостави на потребителите възможността да проектират пътища и ЖП линии в един проект: пресичане на жп линия с път, разминаване на различни нива, обслужващи пътища по железопътните трасета, градски улици с трамвайни линии и много други.
Поддръжка на Железопътни трасета / Корекции по трасето (RTM)

Хоризонтален и вертикален анализ за оптимизация 

Ferrovia предлага цялостна технология за оптимизиране на ситуационните елементи на оста и нивелетата в надлъжен профил по съществуващи данни от геодезия. На база различни входни данни от геодезически заснимания на терена и множество редактируеми параметри за анализ на оста и нейните елементи в ситуация се генерират автоматично, позволявайки на потребителя да проектира рехабилитационни проекти от всякакъв мащаб. Поддържа се и оптимизацията на отделни елементи от оста.

Опцията за конвертиране на заснетите релси в ос, прегледа и редакцията на оста и точките от анализа, с опцията за изключване на точки от сметките, води до значително подобрение на оптимизираната ос и нивелета в сравнение с отлагането ѝ ръчно. Опциите за изчертаване на диаграми на отстоянията дават на потребителя детайлна графична информация за кривината на оста, преходните криви, приложеното надвишение и т.н. Всичките данни са динамично свързани с геометрията и се актуализират при промяна.

Анализ за обекти в сервитута на оста и изчисления за необходими габарити

Инструмента за анализ на хоризонтално отстояние от оста дава възможността на проектанта да анализира и контролира позицията на обекти, които се намират непосредствено до оста на ЖП трасето. По този начин можем да получим хоризонталното отстояние на подпорни стени, стълбове от контактната мрежа, платформите на пероните, стени на тунели, пътища и много други съоръжения. За целите поддръжката на ЖП трасета, сервитутните разстояния могат да бъдат изчислени между стационарни обекти (като контактната мрежа например) и заснетите точки по релсите, с цел да се получат абсолютните данни за положението на релсите.
 • Динамичен Модел на Данните

  Ferrovia съхранява всички проектни данни в чертежа, което осигурява бърза актуализация на геометрията и обмен на данни между софтуерните пакети на CGS plus и софтуер от Autodesk. Наличен е интерфейс за обмен на данни между LandXML и AutoCAD Civil 3D. Поддържа се динамична актуализация на всички геометрични данни и параметри, както в единичен чертеж, така и между отделни чертежи.

 • Поддръжка на големи проекти

  Ferrovia работи с лекота върху големи проекти с много дълги трасета и хиляди напречни профили. Проектите не са лимитирани откъм големина и тя не дава големи отражения върху производителността. Напречните профили могат да предложат много високо ниво на детайлност, със синхронизация при необходимост.

 • Възможност за взаимодействие

  С лекота можем да разделим големи обекти на части за работа с няколко проектантски екипа, които да работят едновременно. Проектите могат да бъдат разработени като единичен чертеж или разделен между няколко чертежа, като различен чертеж за ситуация, надлъжен и напречни профили.

 • Поддържани платформи

  Ferrovia 2020 работи върху версии 2020-2015 на AutoCAD Civil 3D, AutoCAD или AutoCAD Map 3D, както и върху BricsCAD V20-V15. Поддържа се само 64-битова платформа!

Изберете пакет на Ferrovia, който отговаря на нуждите ви!
ferrovia ultimateferrovia professionalferrovia standard
Функции:Ferrovia Ultimate 4DFerrovia Professional 3DFerrovia Standard
Работа с геодезически данни
Дигитален Модел на Терена (DTM)
3D Вертикална планировка
Проектиране на Оси
Надлъжен профил
Напречни профили
Проектиране на стрелки
Линейни и Нелинейни преходни криви
3D Модел на ЖП трасето
Проекция на Точки/Линии по Надлъжен/Напречни профили
Инструменти за надписване и котиране
Количества на материалите & Брукнеров полигон
Интерфейси (Civil 3D objects <-> Ferrovia, Експорт към Google Earth)
Оптимизация на нова ос по съществуващо трасе
Анализ на оптимизираната ос по съществуващо трасе
Side-Track Objects Offset Analysis and Insurance Data Calculation
Експорт към Plasser&Theurer
Поддръжка на 3D солиди
Проектиране на ЖП връзки

Инструменти за проектиране на пътища:

- проектиране на пътни оси, профили и напречни сечения,

- преоформяне напречния наклон в криви,

- проектиране на пресичане между пътища и ЖП линии,

- проектиране на кръгови кръстовища,

- проектиране на кръстовища,

- анализ на видимостта

Поддръжка на BIM (Импортиране/експортиране на LandXML данни, поддръжка на IFC)