Image
BIM решение за проектиране и рехабилитация на пътища
 

МЕНЮ

Image

BIM решение за проектиране и рехабилитация на пътища

Plateia е професионален, готов за BIM, 3D софтуер за проектиране на нови и рехабилитация на съществуващи пътища. Предоставя на потребителя команди и средства за целия процес на проектиране, от предварителното до детайлното проектиране, от първоначалния вход на геодезически данни до създаването на сложни 3D модели на пътя със средства за анализи, до документирането и публикуването на проектите. Използвайки своя гъвкав, динамичен модел на данни, Plateia поддържа BIM (Building Information Modeling) работни потоци и процеси. Внимателно проектираните потребителски интерфейс и процеси са напълно съобразени с практиката на пътните проектанти. Това прави Plateia бърза за научаване и лесна за използване.

Създаване на пътни модели с 3D солиди, добавяне на разширени данни, трансфер на проекта към AutoCAD Civil 3D, Autodesk Infraworks или Autodesk Navisworks. Пътният модел на Plateia е готов за IFC интеграция на данни.

Области на ползване

 1. Пътни проекти от всички категории:
  • магистрали
  • локални пътища
  • горски пътища и др.
 2. Проектиране на кръстовища и кръгови кръстовища
 3. Проектиране на пътни възли
 4. Проектиране на мостове виадукти, надлези и подлези
 5. Проектиране на заобикаляния и байпаси
 6. Проектиране на тунели
 7. Проектиране на градски пътища и зони
 8. Градоустройство
 9. Проектиране на велоалеи
 10. Проектиране на специални пътища:
  • писти за състезания
 11. Земни работи:
  • кариери
  • открити рудници
  • сметища
  • земни бариери и др.
 12. Рехабилитация на свлачища
 13. Ски писти и др.
Основни функции

Цифров модел на терена

Инструментът Surface creation tool, който е включен в софтуера от CGS plus, се използва за създаване на детайлен Цифров модел на терена (DTM), базиран на измерени точки или други входни данни: данни от тотални станции, точки, линии на прекъсване, блокове и др. Тази функционалност ви дава възможност да използвате Plateia върху чист AutoCAD или BricsCAD.

Вертикално планиране

Създаването на сложни откоси с множество условия за изкопи или насипи дава на потребителите възможност да покрият различни проектни сценарии и изисквания за геометрията за всякакви пътни проекти - от проект на горски път до сложни геометрии на кръстовища. Освен това, създаването на язовири, паркинги, платформи, пътища, релсови пътища, водни канали и други обекти е по-бързо и лесно с функционалността на CGS plus за вертикално планиране.
Проектиране на пътната геометрия
Plateia предоставя широк набор от съвременни средства за създаване и редактиране на геометрията на трасета и профили. Те включват P(V)I design, работа с фиксирани и плаващи елементи, създаване на трасета от съществуващи полилинии или създаване на трасета по метода best-fit (оптимално разполагане), базирани на данни за осевата линия или ръба на съществуващ път. Изчисляването на превишенията се извършва с мощен инструмент за дефиниране и редактиране. Plateia поддържа няколко дефиниции за напречни наклони и опции за опорни точки според различните европейски и AASHTO стандарти за пътно проектиране. Имате възможност да използвате различни надписи на трасетата, различни таблични отчети и опции за експорт на данни, според стандартите във вашата държава, което ви дава гъвкавост при удовлетворяване на потребителските изисквания.
Кръстовища и кръгови кръстовища
Автоматизираното проектиране на кръстовища и кръгови кръстовища е базирано на пътната геометрия, дефинирана от трасето, профила и напречния наклон. Функцията за 3D кръстовища автоматично изчислява параметрите на профила и напречният наклон на второстепенния път със съответните потребителски дефинирани бордюрни криви. Автоматизираното проектиране на кръстовища създава детайлен 3D модел на геометрията на кръстовището за X или T типове кръстовища. Използвайте grading/surface режима с различни параметри, за да промените геометрията на 3D кръстовището и след това използвайте опцията за автоматично обновяване на геометрията на трасетата.
3D повърхнина и 3D солид модел
3D модела на пътя може да се създаде като 3D повърхнина или 3D солид модел. 3D повърхнина може да се генерира автоматично от 3D ръбовете на пътя и модела на терена или може да се построи с функцията за вертикално планиране. 3D solid модела се създава на базата на площите в напречните сечения, когато са дефинирани допълнителни данни материали и обеми. Можем да използваме 3D солидите за създаване на тунели, мостове и други подобни обекти. Солид обектите могат да се подравнят с дъги и преходни криви. Всички солид модели, включително и разширените данни към тях могат да се импортират в Autodesk Infraworks, Navisworks и да се използват в различни BIM работни процеси.
Проектиране и редактиране на напречни сечения
Plateia дава възможности за детайлно проектиране и редактиране на напречните сечения, без ограничения в геометрията до постигане на финалното проектно решение. Възможността за добавяне на няколко пътя в едно напречно сечение ви дава контрол на геометрията между пътищата и други инфраструктурни обекти, които изисква вашият проект и ви позволява да определите тези области с отлична точност и детайлност.
Количествени сметки (QTO)
Plateia прави количествени сметки по материали и има средство за експорт на данните за количествата с опции за допълнително дефинирано поле за стойност (Bill of materials). Това дава възможност на потребителите да свържат материалите, дефинирани в чертежа с базата данни за материали на софтуерни продукти за остойностяване, поддържайки трансфера на цифрови данни и бързо преизчисляване на цената при чести промени в проектите.
Брукнерови полигони
Брукнеровият полигон дава графичен изглед на акумулираното количество изкопен или насипен материал в даден проектен участък. Брукнеровият полигон помага на проектантите и възложителите да разберат дали ще се получат големи премествания на материал и да сравнят икономиите при алтернативни проекти. Тези диаграми се представят заедно с изгледите на профила на етапа на преглед и оценка на проекта.
Реконструкция/Рехабилитация
Функцията за Реконструкция/Рехабилитация предоставя мощни средства за регресионен анализ за създаване на трасета и профили с оптимално разположение (best-fit), базирано на геодезически измервания на съществуващите осева линия или ръб на пътя. Това ви дава детайлен изглед на профила за съществуващата или нова пътна нивелета, заедно с количествата материали на отделните слоеве при препокриването.
Autosign: 3D пътни знаци, пътни маркировки и конструкции за знаците
Autosign е включен в софтуерните пакети Plateia Ultimate 4D и Plateia Professional 3D. Предоставя на потребителите всичко необходимо за проектиране, редактиране и визуализация за 3D пътни знаци, пътни маркировки и конструкции за знаците. Предлагат се локални библиотеки с пътни знаци за съответните страни и средства за количествени сметки, свързани с пътните знаци и маркировки.
Анализи
Анализи за видимост и разстояние на видимост
Анализите за видимост и разстояние на видимост представят графично разстоянията на видимост, които са необходими при оценка на възможността за сигурно спиране на превозното средство при зададена проектна скорост. Това улеснява избягването на конфликти с различни неподвижни обекти, затрудняващи видимостта. Командата за анализ на видимост поддържа настройка с няколко входни параметъра и специфични инструкции, свързани с държавата.
Autopath: Анализ на движение на превозни средства
Софтуерът за Анализ на движение на превозни средства Autopath е включен в софтуерният пакет Plateia Ultimate 4D. Autopath посреща всички ваши нужди от анализ на движението на превозни средства в хоризонтално и вертикално отношение. Различни начини на управление се комбинират с предсказване на завиването и динамично редактиране. Допълнително получавате няколко инструмента за анализ на клиренса и за анимация. Autopath идва с библиотеки от предварително дефинирани превозни средства, специфични за всяка страна, като предлага и средства за създаване и редактиране на нови превозни средства, включително и такива с повече от 2 оси.
 • Динамичен модел на данните

  Plateia съхранява всички данни за проекта в .dwg файл, което позволява бързо обновяване на геометрията и трансфер на данни между различните решения на CGS plus и Autodesk продуктите. Поддържат се интерфейси за обмен с LandXML, OKSTRA, REB и AutoCAD Civil 3D модели. Динамичното обновяване на промените в геометрията или параметрите на проекта се поддържа в рамките на един или повече чертежи с разделени данни за ситуация, профили и напречни сечения.

 • Работа с големи проекти

  Plateia без проблем поддържа големи проекти с огромни количества данни, като обработката на много дълги трасета с хиляди напречни сечения се извършва за секунди. Проектите не са ограничени по размер и производителността не се засяга критично от работата върху широкомащабни проекти, включващи изключително дълги и много оси, профили и напречни сечения. Напречните сечения поддържат високо ниво на детайлност, която се синхронизира при поискване на потребитела, което осигурява висока скорост на обработка и постоянна съвместимост на данните.

 • Поддържане на работа в екип

  Пътните проекти могат ефективно да се разпределят между няколко члена на екипа, които да работят едновременно. Може да се работи в един чертеж или проекта да се раздели на няколко чертежа, като например чертеж с план и хоризонтални трасета, чертеж с надлъжни профили или чертеж с напречни сечения.

 • Поддържане на езици и локални стандарти

  Plateia се предлага на няколко езика и поддържа специфичните държавни стандарти за проектиране, изчертаване в план, пътна маркировка и знаци и други символи, превозни средства и др. Потребителите на Plateia могат да изберат съответната локализирана версия в зависимост от страната за която разработват проекта. В момента се предлагат следните езикови/локализирани версии: Англия, Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, Унгария, Македония, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Турция

 • Поддържани CAD платформи

  Plateia 2020 работи върху версии 2015-2020 на AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, както и върху BricsCAD V20-V15. Поддържат се само 64-битови версии.

Изберете най-подходящият за Вас пакет на Plateia!plateia ultimateplateia-professionalplateia standard
Функции:Plateia Ultimate 4DPlateia Professional 3DPlateia Standard
Прочитане на данни от Геодезия
Инструмент за създаване на Дигитален Модел на Терена (ДМТ или DTM)
Създаване на 3D Откоси
Проектиране на Оси
Създаване на Надлъжен профил и проектиране на нивелета
Построяване на подробни напречни профили
Преоформяне на напречния наклон на настилката в криви
3D модел на пътя
Проектиране на Точки/Линии в Надлъжни/Напречни профили
Инструменти за надписване и котиране
Анализ на видимост при спиране в ситуация и надлъжен профил
Количествени сметки и Брукнеров полигон
Проектиране на кръстовища 2D/3D
Геометрия на кръгови кръстовища
Кошови криви в кръстовища
Проектиране на острови
Интерфейси (двупосочна връзка Civil 3D <-> Plateia, Експорт към Google Earth)
Оптимизация на Ос при рехабилитация
Анализи и редакция на оптимизираното трасе и профил при рехабилитация
Изчисление на разстояние до оста на обекти от ситуация
Поддръжка на 3D Solid обекти
3D Пътни знаци & Пътна маркировка
3D Пътни портали
3D Визуализация на Знаци & Маркировки
Количества на Пътни знаци & Маркировки
Библиотеки с пътни знаци и маркировки
Потребителски пътни знаци и маркировки
Анализ за хоризонтално движение на МПС & EasyDrive
Анализ за вертикално отстояние
Справки за движение на МПС по криви
Библиотеки с превозни средства
Потребителски настройки на МПС & Специални Транспортни Средства
Поддръжка на BIM работен процес (Импорт/Експорт на данни през LandXML и Експорт на IFC файл)