Image

Urbano Hydra

Hydra е софтуерен продукт, който се е утвърдил като стандарт за проектиране на външни водопроводни системи в България.
 
Image

Urbano Hydra

Hydra е софтуерен продукт, който се е утвърдил като стандарт за проектиране на външни водопроводни системи в България.

Основни функции

Urbano Hydra е напълно интегриран в AutoCAD, модерен, гъвкав, бърз и снабден с атрактивен потребителски интерфейс. Hydra се предлага на 10 езика, включително и български. Локализиран е за българската практика. Използва се от повече от 80 български компании, с повече от 130 инсталирани лиценза. 

Системен Мениджър

Използва се за създаване на мрежата, изграждане на Главните и второстепенни клонове, участъците и възловите точки. Всички тези елементи изграждат топологията на Hydra, която е специално проектирана, за да дава възможност за интуитивна работа с програмата. Тук се въвеждат котите на терена, диаметрите на тръбите и всички данни, необходими за хидравлични изчисления. В този модул се изчертават и надлъжните профили на терена, тръбите, разклоненията, дефинира се нивелетата на тръбата и съответното оборудване в определени възли. Тук става и дефинирането и изчертаването на напречни сечения, както и изчисляването на обема на изкопните работи.

Системния мениджър предлага и изчертаването на Монтажни планове, като предоставя възможности за автоматизираното им създаване, чрез отворени потребителски библиотеки. Тераформ – представлява интегриран в Urbano модул за създаване на собствени теренни повърхнини, които да послужат като подложка за проектираната мрежа.

Хидравлични изчисления

В този модул се съдържат всички необходими инструменти за хидравлично оразмеряване на водоснабдителните системи. Модулът е базиран на програмата Epanet. Има възможност за задаване на график на потребление на вода, изчисляване на водоснабдителната мрежа в определен момент от време, задаване на всякакви съоръжения по мрежата – напорни резервоари, водоеми, помпи, както и всякакви арматури по мрежата.

Дефиниране на мрежите

В програмата е възможно да се дефинират множество водопроводни мрежи, които могат да бъдат анализирани самостоятелно, или всички заедно. Мрежите могат да бъдат създадени интерактивно (чрез изчертаване), чрез конвертиране на AutoCAD обекти, чрез външни бази данни или различни ASCII файлове.

Редактиране елементите
на системата

Топологията на Hydra е йерархична, съставена от мрежи, главни клонове, клонове, участъци и възли. Топологията е специално адаптирана за по-добро решаване на задачите, които са обичайни за водните разпределителни мрежи и предлага логичен и интуитивен път за работа при проектиране. Всеки топологичен елемент може да бъде модифициран самостоятелно с автоматична актуализация на всички останали елементи. Ако някои от елементите се модифицират, това предизвиква автоматично актуализиране на всички необходими параметри. Например, преместването на един възел автоматично стартира преизчисляването
на терена и нивелетата на тръбата с
актуализация на етикетите.

Основни функции

Urbano Hydra е напълно интегриран в AutoCAD, модерен, гъвкав, бърз и снабден с атрактивен потребителски интерфейс. Hydra се предлага на 10 езика, включително и български. Локализиран е за българската практика. Използва се от повече от 80 български компании, с повече от 130 инсталирани лиценза. 

Системен Мениджър

Използва се за създаване на мрежата, изграждане на Главните и второстепенни клонове, участъците и възловите точки. Всички тези елементи изграждат топологията на Hydra, която е специално проектирана, за да дава възможност за интуитивна работа с програмата. Тук се въвеждат котите на терена, диаметрите на тръбите и всички данни, необходими за хидравлични изчисления. В този модул се изчертават и надлъжните профили на терена, тръбите, разклоненията, дефинира се нивелетата на тръбата и съответното оборудване в определени възли. Тук става и дефинирането и изчертаването на напречни сечения, както и изчисляването на обема на изкопните работи.

Системния мениджър предлага и изчертаването на Монтажни планове, като предоставя възможности за автоматизираното им създаване, чрез отворени потребителски библиотеки. Тераформ – представлява интегриран в Urbano модул за създаване на собствени теренни повърхнини, които да послужат като подложка за проектираната мрежа.

Хидравлични изчисления

В този модул се съдържат всички необходими инструменти за хидравлично оразмеряване на водоснабдителните системи. Модулът е базиран на програмата Epanet. Има възможност за задаване на график на потребление на вода, изчисляване на водоснабдителната мрежа в определен момент от време, задаване на всякакви съоръжения по мрежата – напорни резервоари, водоеми, помпи, както и всякакви арматури по мрежата.

Дефиниране на мрежите

В програмата е възможно да се дефинират множество водопроводни мрежи, които могат да бъдат анализирани самостоятелно, или всички заедно. Мрежите могат да бъдат създадени интерактивно (чрез изчертаване), чрез конвертиране на AutoCAD обекти, чрез външни бази данни или различни ASCII файлове.

Редактиране елементите
на системата

Топологията на Hydra е йерархична, съставена от мрежи, главни клонове, клонове, участъци и възли. Топологията е специално адаптирана за по-добро решаване на задачите, които са обичайни за водните разпределителни мрежи и предлага логичен и интуитивен път за работа при проектиране. Всеки топологичен елемент може да бъде модифициран самостоятелно с автоматична актуализация на всички останали елементи. Ако някои от елементите се модифицират, това предизвиква автоматично актуализиране на всички необходими параметри. Например, преместването на един възел автоматично стартира преизчисляването
на терена и нивелетата на тръбата с
актуализация на етикетите.

Дефиниране на данните

По време на проектирането е необходимо да бъдат дефинирани и въведени голямо количество данни за възлите и участъците. Това може да бъде направено участък по участък или чрез групиране по някакви логически признаци. Възможно е да се дефинират обичайни данни като например диаметрите на тръбите, котите на терена, характеристиките на водните резервоари или помпи, както и кой да е набор от данни дефинирани от ползвателите на софтуера (потребителски данни).

Надписване (етикети)

Всички данни дефинирани в Hydra могат да бъдат изписани на ситуация по един много бърз и ефективен начин. Възможно е поотделно да се надписват участъците и възлите на мрежата. Етикетите се дефинират много лесно, чрез използването на определен брой параметри. Етикетите могат лесно да бъдат премествани, завъртани или променяни за да добият оптимална форма и местоположение. За корекция в местоположението на надписите при застъпване има и автоматизирана команда, която, чрез иновативна технология може да преподреди надписите в чертежа, за да осигури тяхната четливост. Програмата много бързо и ефикасно генерира тематични карти съобразно всеки важен параметър.

Представяне на данните

Всички данни дефинирани в Hydra могат да бъдат представени в гъвкави таблични форми. Само с една команда е възможно да се изведат всички данни, групирани в логически части, които се визуализират като дървовидна структура. Генерирането на потребителски извадки от данни за специални цели е много лесно и ефективно. Трансферът на данни към други програми се прави много лесно със стандартни Windows Copy and Paste механизми. Таблиците са свързани с елементите от графиката и е възможно директно маркирането върху графиката на избраните елементи.

Хидравлични изчисления

Хидравличните изчисления в Hydra са базирани на алгоритмите на EPA NET (Environmental Protection Agency). Всички необходими данни за изчисленията (коефициенти, консумация на вода, индустриално потребление, противопожарни норми и др.) се дефинират в интуитивни и опростени диалози с препоръки към стандартните стойности. След изчисленията всички резултати могат да бъдат представени в таблична форма, както и да бъдат анотирани или показвани в надлъжните профили (пиезометрични линии).

Надлъжни профили

Тази функционалност е създаден за изчертаване на терена, нивелетата на тръбата, диаметрите на тръбите и др. в произволно зададен мащаб. Видът и съдържанието на таблиците може напълно да се променя и да се адаптира за всякакви специални цели. Всички промени или модификации направени в ситуация, автоматично се отразяват и в надлъжен профил.

Дефиниране нивелетата на тръбата

В Надлъжните профили, нивелетата на тръбата, може да бъде дефинирана интерактивно или на постоянна дълбочина. Възможно е да се използват допълнителни инструменти за прецизно дефиниране на наклони, пунктове, издигания, и дълбочини. Всички параметри на нивелета тръба могат много лесно да бъдат описани числено в таблиците, интерактивно да бъде проверявана за грешки, променяна и актуализирана. Във всеки момент може да се дефинират единични шахти или група от шахти. Параметрите на тръбите се получават или от хидравличните изчисления, или се въвеждат допълнително от потребителя. Дефинираната нивелета и тръбата могат да бъдат представени в различен табличен вид. Програмата автоматично се грижи всички текстове в таблицата да са четими.

Дефиниране на данните

По време на проектирането е необходимо да бъдат дефинирани и въведени голямо количество данни за възлите и участъците. Това може да бъде направено участък по участък или чрез групиране по някакви логически признаци. Възможно е да се дефинират обичайни данни като например диаметрите на тръбите, котите на терена, характеристиките на водните резервоари или помпи, както и кой да е набор от данни дефинирани от ползвателите на софтуера (потребителски данни).

Надписване (етикети)

Всички данни дефинирани в Hydra могат да бъдат изписани на ситуация по един много бърз и ефективен начин. Възможно е поотделно да се надписват участъците и възлите на мрежата. Етикетите се дефинират много лесно, чрез използването на определен брой параметри. Етикетите могат лесно да бъдат премествани, завъртани или променяни за да добият оптимална форма и местоположение. За корекция в местоположението на надписите при застъпване има и автоматизирана команда, която, чрез иновативна технология може да преподреди надписите в чертежа, за да осигури тяхната четливост. Програмата много бързо и ефикасно генерира тематични карти съобразно всеки важен параметър.

Представяне на данните

Всички данни дефинирани в Hydra могат да бъдат представени в гъвкави таблични форми. Само с една команда е възможно да се изведат всички данни, групирани в логически части, които се визуализират като дървовидна структура. Генерирането на потребителски извадки от данни за специални цели е много лесно и ефективно. Трансферът на данни към други програми се прави много лесно със стандартни Windows Copy and Paste механизми. Таблиците са свързани с елементите от графиката и е възможно директно маркирането върху графиката на избраните елементи.

Хидравлични изчисления

Хидравличните изчисления в Hydra са базирани на алгоритмите на EPA NET (Environmental Protection Agency). Всички необходими данни за изчисленията (коефициенти, консумация на вода, индустриално потребление, противопожарни норми и др.) се дефинират в интуитивни и опростени диалози с препоръки към стандартните стойности. След изчисленията всички резултати могат да бъдат представени в таблична форма, както и да бъдат анотирани или показвани в надлъжните профили (пиезометрични линии).

Надлъжни профили

Тази функционалност е създаден за изчертаване на терена, нивелетата на тръбата, диаметрите на тръбите и др. в произволно зададен мащаб. Видът и съдържанието на таблиците може напълно да се променя и да се адаптира за всякакви специални цели. Всички промени или модификации направени в ситуация, автоматично се отразяват и в надлъжен профил.

Дефиниране нивелетата на тръбата

В Надлъжните профили, нивелетата на тръбата, може да бъде дефинирана интерактивно или на постоянна дълбочина. Възможно е да се използват допълнителни инструменти за прецизно дефиниране на наклони, пунктове, издигания, и дълбочини. Всички параметри на нивелета тръба могат много лесно да бъдат описани числено в таблиците, интерактивно да бъде проверявана за грешки, променяна и актуализирана. Във всеки момент може да се дефинират единични шахти или група от шахти. Параметрите на тръбите се получават или от хидравличните изчисления, или се въвеждат допълнително от потребителя. Дефинираната нивелета и тръбата могат да бъдат представени в различен табличен вид. Програмата автоматично се грижи всички текстове в таблицата да са четими.

Модифициране и редактиране
на нивелета тръба

За по-добро представяне и редактиране на нивелетата са разработени специални функции, които осигуряват много лесен и ясен начин за промяната ѝ. Това може да се извърши точка по точка или на няколко логически свързани групи, а също така е възможно да се направят специални модификации на наклоните. Всички данни за нивелетата могат да бъдат изобразявани в таблична форма с директна връзка към елементите от чертежа.

Дефиниране на оборудването

В зависимост от техническите правила и препоръки програмата автоматично
намира най-доброто разположение за всички необходими видове оборудване като изпускатели на въздух и утайки. Разположението на оборудването може да бъде дефинирано и интерактивно с всички необходими данни.

Дефиниране на напречни
профили и изкопни работи

За проектираните тръбопроводи е възможно да се дефинират всякакъв тип изкопи с
трапецовидна форма. Налични са няколко стандартни типа разположения на напречни профили с възможност за дефиниране на всички необходими стойности. В съответствие на зададените стойности, програмата автоматично пресмята всички изкопни количества като изкопи, насипи и др. Програмата предлага и зониране на изкопните работи и удобни текстови справки под формата на файл от Excel или текстов формат.

Модифициране и редактиране
на нивелета тръба

За по-добро представяне и редактиране на нивелетата са разработени специални функции, които осигуряват много лесен и ясен начин за промяната ѝ. Това може да се извърши точка по точка или на няколко логически свързани групи, а също така е възможно да се направят специални модификации на наклоните. Всички данни за нивелетата могат да бъдат изобразявани в таблична форма с директна връзка към елементите от чертежа.

Дефиниране на оборудването

В зависимост от техническите правила и препоръки програмата автоматично
намира най-доброто разположение за всички необходими видове оборудване като изпускатели на въздух и утайки. Разположението на оборудването може да бъде дефинирано и интерактивно с всички необходими данни.

Дефиниране на напречни
профили и изкопни работи

За проектираните тръбопроводи е възможно да се дефинират всякакъв тип изкопи с
трапецовидна форма. Налични са няколко стандартни типа разположения на напречни профили с възможност за дефиниране на всички необходими стойности. В съответствие на зададените стойности, програмата автоматично пресмята всички изкопни количества като изкопи, насипи и др. Програмата предлага и зониране на изкопните работи и удобни текстови справки под формата на файл от Excel или текстов формат.

Гледай видео:

Image

1. Water distribution system design – network definition

Image
2. Water distribution system design – data definition
Image
3. Water distribution system design – hydraulic calculation

Гледай видео:

Image

1. Water distribution system design – network definition

Image

2. Water distribution system design – data definition

Image

3. Water distribution system design – hydraulic calculation

Image

4. Water distribution system design – hydraulic analysis

Image
5. Water distribution system design – pipe optimization
 
Image

4. Water distribution system design – hydraulic analysis

Image

5. Water distribution system design – pipe optimization